Oshi no Ko | Opening – Idol | 4K Creditless

Anime News


​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​.

​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​.

​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Muteki no egao de arasu media​ ​ ​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​.

​​​ ​Invincible smiles, tearing up the media​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​.

​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​.

​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​ ​​​ ​Shiritai sono himitsu misuteriasu​ ​.

​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​I want to know her secret, it's mysterious​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​.

​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​.

​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​.

​​​ ​Nuketeru toko sae kanojo no eria​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Even being goofy, it's within her territory​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​.

​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​.

​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​.

​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​Kanpeki de usotsuki na kimi wa​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​You, perfect and a liar​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​.

​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​.

​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​.

​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​Tensai teki na aidoru sama​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​A genius-like idol​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​.

​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​.

​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​.

​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​Kyou nani tabeta?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​What did you eat today?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​.

​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​.

​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​.

​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​Suki na hon wa?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​What's your favorite book?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​.

​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​.

​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​.

​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​Asobi ni iku nara doko ni iku no?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​If you're going out to play, where are you going?​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​.

​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​.

​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​.

​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​Nanimo tabetenai​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​ ​​​ ​I haven't eaten anything​ ​.

​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​.

​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​.

​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​Sore wa naisho​ ​ ​​​ ​That's a secret​ ​.

​​​ ​That's a secret​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​.

​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​.

​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​ ​​​ ​Nani wo kikaretemo​ ​.

​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​No matter what you ask,​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​.

​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​.

​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Norari kurari​ ​.

​​​ ​Norari kurari​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​She dodges the question​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​.

​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​.

​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​.

​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​Sou tantan to​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​So calm and serene​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​.

​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​.

​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​.

​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Dakedo sansan to​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Yet radiant​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​.

​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​.

​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​.

​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​Miesou de mienai himitsu wa mitsu no aji​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​The secrets that seem visible but invisible have the taste of honey​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​.

​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​.

​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​.

​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Are mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​That's not here,​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​.

​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​.

​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​.

​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​Kore mo nai nai nai​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​And not here​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​.

​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​.

​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​.

​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​Suki na taipu wa?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​ ​​​ ​What's your ideal type?​ ​.

​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​.

​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​.

​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Aite wa?​ ​ ​​​ ​Who are you dating?​ ​.

​​​ ​Who are you dating?​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​.

​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​.

​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​ ​​​ ​Saa kotaete​ ​.

​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​Come on answer me!​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​.

​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​.

​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​.

​​​ ​”Dareka wo suki ni naru koto nante​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​”Falling in love with someone​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​.

​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​.

​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​.

​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​Watashi wakaranakute sa”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​I don't really know about that”​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​.

​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​.

​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​.

​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Uso ka hontou ka shirienai​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Can't tell if its a lie or the truth​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​.

​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​.

​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​.

​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Sonna kotoba ni mata hitori ochiru​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Words like that make another person fall​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​.

​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​.

​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​.

​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Mata suki ni saseru​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Make them fall in love again​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​.

​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​.

​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​.

​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Daremo ga me wo ubawareteku​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Everyone is captivated by her​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​.

​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​.

​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​.

​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​Kimi wa kanpeki de kyuukyoku no​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​ ​​​ ​You're the perfect and ultimate​ ​.

​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​.

​​

​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​.

​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Aidoru​ ​ ​​​ ​Idol​ ​.

​​​ ​Idol​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​.

​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​.

​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​ ​​​ ​Konrinzai arawarenai​ ​.

​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Will never appear again​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​.

​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​.

​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​.

​​​ ​Ichibanboshi no umarekawari​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​A reincarnation of the first star​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​.

​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​.

​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​.

​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Sono egao de aishiteru tte​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Ah, saying I love you with that smile​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​.

​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​.

​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​.

​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​Daremo kare mo toriko ni shite iku​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​You are captivating everyone​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​.

​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​.

​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​.

​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Sono hitomi ga sono kotoba ga uso demo​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Even if those eyes, those words are lies​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​.

​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​.

​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​.

​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​Sore wa kanzen na ai​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​That's what real love is​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​.

​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​.

​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​.

​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​=Video edited by AngelicoFX​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​.

​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​.

​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​ ​​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​

Sharing is caring!

3 thoughts on “Oshi no Ko | Opening – Idol | 4K Creditless

Leave a Reply