The Misfit of Demon King Academy – Opening 2 | 4K | 60FPS | Creditless |

Anime News


​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​.

​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​Subtitles by Bruh clan​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​.

​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​.

​​​ ​The Misfit of Demon KingAcademy II​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​.

​​​ ​Sekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​There's confidence in myself, who is still unnoticed by the world​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​.

​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​.

​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​.

​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​.

​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​.

​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​.

​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​I'll fly freely, I'll draw as I please​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​.

​​​ ​Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​I can change the fate of even someone I don't know​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​.

​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​.

​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​.

​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​.

​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​.

​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi​ ​ ​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​.

​​​ ​There's always one snake in my heart​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​.

​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​.

​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​.

​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​.

​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​.

​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Orijinaru soshite tsuyokute karei​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Original and strong and beautiful​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​.

​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​.

​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​

​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​.

​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​.

​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​.

​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​Kimi no joushiki datte tabeyou​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​I'll eat even your common sense​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​.

​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​.

​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​.

​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​.

​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​.

​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​Soshite kiba muku aitsu de sae mo​ ​ ​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​.

​​​ ​And even that guy with the sharp fangs​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​.

​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​.

​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​.

​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​.

​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​.

​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​I don't have a textbook that decided my way of living​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​.

​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​Honshin to deai rimitto wa kieru​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​My true intentions and limits will disappear​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​.

​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​.

​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​.

​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​.

​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​.

​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​.

​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​Ari no mama ga ii ari no mama de ii​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​It's okay to be as you are, it's okay to be as you are​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​.

​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​.

​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​.

​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​.

​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​.

​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​.

​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Seien wa itsudemo kokoro ni​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Purities are always in the heart​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​.

​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa​ ​ ​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​.

​​​ ​That initial impulse I haven't forgotten​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​.

​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​.

​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​.

​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​.

​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​.

​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Doko made mo ikou ka zensen ni​ ​ ​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​.

​​​ ​Let's go as far as the front line​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​.

​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​.

​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​.

​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​.

​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​.

​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​Nagai omoi no sono saki e​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​To the end of these long feelings​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​.

​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​.

​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​.

​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​.

​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​.

​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​ ​​​ ​Kanarazu miseru keshiki made​ ​.

​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​I'll definitely show you the scenery that lies ahead​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​.

​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​.

​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​.

​​​ ​Commission subtitles via discord: Bruh Clan#6633​ ​​​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​ ​​​ ​( ͡° ͜ʖ ͡°) (((2^3 * 5^3) + (11^2 * 17)) * ((19 * 23) – (13 * 31))) ​ ​​​​ ​+ (((2^2 * 7^2) + (3^4 * 5^2)) * ((29 * 41) – (23 * 37))) ( ͡° ͜ʖ ͡°)​ ​

Sharing is caring!

3 thoughts on “The Misfit of Demon King Academy – Opening 2 | 4K | 60FPS | Creditless |

 1. [YOU CAN TURN OFF/ON THE SUBTITLES BY CLICKING/PRESSING THE “CC” BUTTON]

  Romaji lyricsSekaijuu ga mada kizuitenai michisuu no jibun ni jishin ga aru
  Jiyuu ni tobu no sa, jizai ni egaku sa
  Na mo shiranu hito no unmei mo kaeru

  Kokoro ni wa itsumo ippiki no hebi
  Orijinaru soshite tsuyokute karei
  Kimi no joushiki datte tabeyou
  Soshite kiba muku aitsu de sae mo

  Ikikata wo kimeta kyoukasho wa nai
  Honshin to deai rimitto wa kieru

  Ari no mama ga ii ari no mama de ii
  Seien wa itsudemo kokoro ni
  Wasureta koto nai shoki shoudou tte yatsu wa
  Doko made mo ikou ka zensen ni
  Nagai omoi no sono saki e
  Kanarazu miseru keshiki made-Lyrics offer: https://youtu.be/OcL3wJCE1w8
  -Fee subtitles by draw of discord: Bruh Clan#6633​ ​​

Leave a Reply